Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
alternatívne pestovanie rastlín APR
alternatívny chov zvierat ACHZ
analytická chémia ANCH
anatómia a fyziológia hospodárskych zvierat AFHZ
anglický jazyk ANJ
aplikovaná biológia APB
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná ekonomika APE
aplikovaná geografia APG
aplikovaná informatika API
automatické riadenie AUR
automatizácia AUT
automatizácia obrábacích strojov AOS
bankovníctvo pre podnikateľov BPP
biochémia BICH
biológia BIO
biológia a ekológia BIE
číslicová technika CIT
dejepis DEJ
dopravná výchova DOV
efektívny manažment EFM
ekológia EKO
ekonomická analýza EKA
ekonomické cvičenia EKC
ekonomika EKN
ekonomika a organizácia EKG
ekonomika a podnikanie EKP
ekonomika a riadenie EKR
ekonomika riadenia EKA
ekonomika v agroturistike EKT
ekonomika výrobných odvetví EVO
ekotoxikológia EKX
elektrické merania ELM
elektronika ELE
elektrotechnické materiály ELT
elektrotechnika ELK
elektrotechnika a automatizácia ELA
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
etika v podnikaní ETP
fyzika FYZ
grafické systémy GRS
grafické systémy v automatizačnej technike GAT
história a etológia chovu koní HECHK
hospodárske výpočty HOV
hospodársky zemepis HOZ
hygiena a prevencia HAP
chémia CHEM
chemické laboratórne cvičenia CHLC
chov hospodárskych zvierat CHHZ
chov hydiny CHH
chov koní CHK
informatika INF
informatika v poľnohospodárstve INP
komunálna technika KOT
kontrola a merania KOM
konverzácia v aj KAJ
konverzácia v nj KNJ
kováčstvo a podkováčstvo KOP
krajina a životné prostredie KŽP
legislatíva životného prostredia LŽP
manažment MAN
marketing MKT
matematicko-prírodovedný seminár MPS
matematika MAT
mechanika MEC
mechanizácia MECH
meranie a regulácia MARE
mikrobiológia MIBIO
mliekárstvo MLI
monitorovanie životného prostredia MŽP
motorové vozidlá MOV
náboženská výchová NAV
náuka o materiáloch NOM
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax OPX
odborný výcvik ODV
ochrana rastlín ORA
pedagogika tréningu PET
pestovanie rastlín PER
písanie na stroji a korešpondencia PSK
plemenárstvo a inseminácia PLI
podnikanie POD
podnikanie a služby POS
podnikanie v agroturistike POA
podnikanie, obchod, služby POS
podnikateľská etika POE
podnikateľská komunikácia POK
podnikateľské analýzy POA
poľnohospodárska výroba POV
poľnohospodárske remeslá POR
poľnohospodárske samohybné stroje PSST
poľnohospodársky marketing POM
poradenstvo pre podnikateľov POP
potravinárska výroba PTV
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ
právna náuka PRN
prax PRA
predmet na opravu telesnej PNO
prevádzka osobných horských dopravných zariadení POHDZ
prevádzková spoľahlivosť strojov PSS
príprava jedál a stolovanie PJS
prírodopis PRIR
programovanie automatizačných zariadení PAZ
programovanie CNC strojov PCS
psychológia a sociológia PAS
psychológia a sociológia práce PSP
psychológia práce PP
psychológia práce a medziludských vzťahov PMV
racionalizácia administratívnych prác RAP
racionálna výživa RV
rastlinná výroba RAV
rekultivácie a pozemkové úpravy RPU
remenárstvo a sedlárstvo RES
riadiace systémy RIS
ruský jazyk RUJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby v agroturistike SLA
spracovanie poľnohospodárskych produktov SPP
spracovanie poľnohospodárskych výrobkov SPV
Správanie SPR
strojárska konštrukcia STK
strojárska technológia STT
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STR
súčiastky prístrojov SUP
suroviny SUR
špeciálna ochrana rastlín SOR
špeciálne technológie a techniky SPT
špeciálny chov zvierat SCHZ
špecifické technológie a techniky SPT
technická mechanika TEM
technické kreslenie TEK
technické merania TER
technika administratívy TEA
technológia TECH
technológia montáže TEN
technológia opráv TEO
technológia rastlinnej výroby TRV
technológia živočíšnej výroby TŽV
technológia životného prostredia TŽP
telesná a športová výchova TŠV
telesná výchova TEV
teoreticá časť odb.zl. -mech. TČOZ M
teoretická časť odb.zl.-potr.výroba TČOZ PV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teoretická časť odbornej zložky TČOZ A
teoretická časť odbornej zložky TČOZ ME
teoretická časť odbornej zložky TČOZ P
teoretická časť odbornej zložky 2 TČOZ 2
teória jazdy na koni TJK
tovaroznalectvo TOV
tradičné poľnohospodárstvo TRP
triednická hodina TRH
turistika na vidieku TUV
tvorba a manažment projektov TMP
učebná prax UČP
účtovníctvo UČT
úvod do sveta práce USP
výchova k podnikaniu VKP
výpočtová technika VYT
výživa a kŕmenie VYK
záhradníctvo a permakultúra ZAP
záhradníctvo a permakultúry ZAP
základy automatického riadenia ZAR
základy elektroniky ZEL
základy elektrotechniky ZAE
základy komunikácie ZAK
základy práva a psychológie ZPP
zemepis ZEM
živočíšna výroba ZIV
životné prostredie ŽIP

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Mapa